De Alde Mar 24
9035 VP
Dronrijp

post@deslager.nl
T (0517) 23 12 00
F (0517) 23 15 00
PRIVACY

Privacy verklaring

Privacy is voor Van Huisstede de Slager van groot belang. Wij verwerken dan ook niet meer gegevens dan noodzakelijk. Ontkomen aan het verwerken van persoonsgegeven lukt ons echter niet. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij echter vertrouwelijk. Hierbij houden wij ons aan de eisen die gelden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document wordt informatie verschaft over hoe wij met deze gegevens omgaan en waar we ze voor gebruiken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens die nodig zijn voor het reageren op een vacature
  • Betaalgegevens
  • Overige gegevens die actief worden verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch

 

Doeleinden

 Alle gegevens die wij verzamelen zijn enkel voor doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid. Wij gebruiken deze gegevens voor:

  •  Het verzenden van nieuwsbrieven, mailingen of aanbiedingen.
  • Bellen of e-mailen indien het nodig is om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Zoals het informeren over uw bestelling of het behandelen van een vraag of klacht.
  • Innen van betalingen
  • Informatie te verstrekken over wijzigingen in onze diensten of producten.
Derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld voor de werkzaamheden genoemd onder “Wij gebruiken deze gegevens voor”. Een derde heeft zich contractueel
verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

 

Gegevensbeveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Uw bij ons opgeslagen gegevens worden door ons beschermd. Dit doen wij onder andere met technische en organisatorische maatregelen, om hiermee verlies of misbruik door derden te voorkomen. De medewerkers die persoonsgegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Persoonsgegevens worden door ons niet langer dan noodzakelijk bewaard, zodra deze niet meer nodig zijn, zullen deze worden verwijderd. Dit geldt eveneens voor de bedrijven die voor ons gegevens verwerken.

 

Inzage en wijziging van uw gegevens
Iedereen heeft het recht op de aanvraag voor inzage, wijzigingen of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan via de e-mail of schriftelijk worden aangevraagd, onder vermelding van uw naam en adres. Binnen 4 weken zal er dan worden gereageerd op uw verzoek. Wij zullen het ingediende verzoek uitvoeren, mits wij niet volgens de wet verplicht zijn anders te handelen of er andere dringende redenen zijn tot bijvoorbeeld bewaring.

ZOEKEN
artikelnummer

omschrijving

zoeken